En rapport från Military Works deltagande i Försvarsmaktens Personalförsörjningsseminarium (PFS).

Military Work var inbjudan som deltagare på årets PFS.  Nedan följer en kort redogörelse från vår del i seminariet.

Men först ut på scen var Anders Callert, som i egenskap av C FÖRBPROD anordnade årets PFS.

Generalmajor Anders Callert inleder årets PFS

Generalmajor Anders Callert inleder årets PFS

–  För att öka vår operativa effekt behöver vi lösa personalbristen. Det är en av de största utmaningarna vi har just nu. Försvarsmakten har ett måltal på 4000 inryckande soldater i år, och vårt omhändertagande av dessa individer är avgörande, inledde Anders Callert.

 

Mikael Karlsson, VD och grundare av Military Work var inbjuden gästtalare under seminariet och han pratade om hur vi stöttar Försvarsmaktens förmåga att behålla personal genom att lyfta fram och värdesätta de goda kunskaper och förmågor som militär personal utvecklar under sin tjänstgöring.

Mikael beskrev att Military Works vision är att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga genom ett hållbart företagande. Bärande i den visionen är att stärka Försvarsmaktens möjligheter att både attrahera och behålla sin personal. Visionen når vi genom att skapa en hållbar affärsverksamhet där militärt utbildad personals kunskaper och förmågor tas tillvara på civilt samtidigt som vi skapar de bästa möjligheterna för en lång och återkommande militär tjänstgöring. För det hänger nämligen ihop – militära kunskaper och färdigheter tar tid att utveckla till en nivå där man kan säkerställa att de är befästa och därtill krävs det, som alltid, repetition för att hålla dessa kunskaper och förmågor på fortsatt höga nivåer. Därför är det av största vikt för Military Works affärsverksamhet att dugliga individer rekryteras av Försvarsmakten och därefter utvecklas över lång tid i sin tjänst. Därtill är det vår uppfattning att Försvarsmaktens verksamhet generellt är viktig och det därför är rimligt att också civila aktörer på det sätt man kan bidrar till det samhälle i vilket man verkar.

Slide05.png

Vi kan, efter att ha anställt drygt 1500 individer med försvarsmaktsbakgrund under de senaste fem åren, se att en lång tjänstgöring på hel- eller deltid med goda vitsord är en stark garant för en god fortsatt civil karriär. Det som är sammanhängande för dessa individer är att de utvecklat en god bas i en sund värdegrund och har utvecklat kunskaper och förmågor samt att de alla har uttagits, övats och prövats i den militära professionen ledda av mycket dugliga officerare. Det leder oss till slutsatsen att det största civila meritvärdet hos soldater, sjömän och gruppbefäl kommer från en meningsfull militär verksamhet ledd av dugliga officerare. Andra faktorer, såsom tillexempel specifika utbildningar är givetvis mycket viktiga, men särarten i just den militära verksamheten är det som vi bedömer som det viktigaste. Det är också viktigt att komma ihåg att det civila meritvärdet som vi civila aktörer uppskattar så högt alltid måste ses som en bonus och inte huvudsaken – Försvarsmaktens lösande av sina huvuduppgifter måste vara överordnat.

Mikael fortsatte att redovisa hur Military Works personal resonerar kring attraktivitet kring deltidstjänstgöring, vilket vi vet mycket om eftersom att över 60% av våra medarbetare inklusive Mikael själv är deltidstjänstgörande. Slutsatsen kring att ha en karriär som delas mellan två arbetsgivare är just att det måste kännas meningsfull för individen – både under övningen i stunden men också på ett generellt plan där verksamheten leder mot att uppfylla Försvarsmaktens vision. Våra medarbetare vill lösa uppgifter där de känner att de gör nytta när de tjänstgör, de drivs av att bidra till det gemensamma och de tar stolthet i att vara professionella i sin yrkesutövning som soldater, sjömän och yrkesofficerare.  Således är det alltså enligt oss det enskild viktigaste att bedriva en meningsfull militär verksamhet ledd av dugliga officerare både för att attrahera och behålla personal och för att ge personalen starka civila meritvärden för en fortsatt civil karriär.

Att ha en karriär som delas mellan två arbetsgivare ställer såklart krav både på myndigheten och oss som civil arbetsgivare. Vi måste ha en god dialog för att praktiskt hantera vår gemensamma personals stora engagemang i att arbeta och utvecklas på båda platserna. Det arbetet är dock långt mycket mindre krävande än vad effekten av dess funktion är. Deltidstjänstgörande medarbetare hos Military Work är individer som presterar oerhört gott på den civila arbetsplatsen just för att deras militära bakgrund och fortsatta övande av kunskaper och förmågor i en militär kontext hela tiden utvecklar dem och engagerar dem. Det skapar en god affärsnytta för Military Work.

Mikael Karlsson.jpg

Med utgångspunkt i det ovan beskrivna så måste också praktiken hänga med. Det gör den för Military Work. När vi anställer så beskriver vi varför vi som civil arbetsgivare ser så positivt på en deltidstjänstgöring i Försvarsmakten och vi beskriver det med bas i de värderingar som vi uppskattar hos försvarsmaktsutbildade.  Inställningen och attityden formas i myndigheten avseende hur man bemöter andra människor och hur man hanterar uppgifter. Av våra anställda upplever knappt 80 % att deras deltidstjänstgöring i Försvarsmakten underlättas av Military Work. Knappt 20% av de som idag är anställda på Military Work har på grund av sin anställning hos oss återupptagit sin militära tjänstgöring från att den varit helt obefintlig.

Försvarsmakten är vår partner, inte vår kund. Vårt partnerskap bygger på ett ömsesidigt förtroende och praktiskt nytta. Det är Military Works uppgift att bidra till att dels stärka Försvarsmaktens attraktivitet som arbetsgivare, stärka Försvarsmaktens förmåga att behålla sin personal och dels att verka för att informera allmänheten om den moderna Försvarsmaktens goda verksamhet. Det är bara genom att lösa vår uppgift som vi har ett existensberättigande som partner till Försvarsmakten.

 

Avslutningsvis vill Military Work tacka för inbjudan och alla intressanta föredrag och workshops. Vi ser fram emot många produktiva samarbeten framöver så att vi tillsammans behåller vår gemensamma personal.  

Christopher Johansson
Marknadschef Military Work

 

PFS-Fakta
Personalförsörjningsseminariet är en årlig konferens där C FÖRBPROD samlar bataljonchefer, förvaltare, kompanichefer, rekryteringsofficerare, rekryteringskoordinatorer och HR-chefer för att utveckla Försvarsmaktens personalförsörjning.

Under årets seminarium avhandlades bland annat medarbetarresan, trebefälssystemet, nyheter inom officersförsörjningen, utvecklingsplaner för officerare och arbetsgivarrollen. 
Läs mer på: https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/ovriga-utbildningar/befals-och-officersutbildning/

Comment