Military Works mission är:

  • Förbättrad arbetsmarknadsmatchning
  • Personalförsörjd försvarsmakt 
  • Ökad konkurrenskraft

 

För oss på Military Work är det viktigt att vårt arbete har en positiv effekt för det samhälle vi verkar i – inte bara på oss och våra kunder. 

Utöver att skapa sysselsättning, bidra med utveckling och medel till det gemensamma har vi en mission vi delat upp i tre olika delar dit vår verksamhet ska ha ett tydlig positivt tillskott. 

 

Förbättrad arbetsmarknadsmatchning

Vårt gemensamma samhälle står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden avseende arbetslöshet och arbetsmarknadsmatchning, inte minst bland våra unga vuxna. Orsakerna till detta debatteras livligt, men det som inte debatteras är fenomenets varande som en realitet och där det finns betydande skillnader mellan företagens upplevelse av den arbetssökande befolkningens möjliga bidrag till marknaden och deras behov av arbetskraft – helt enkelt så söker våra företag arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är på allt för höga nivåer. Till denna problembeskrivning kommer också det viktiga för samhället, och för individen, att de som har arbete ska ha rätt arbete, dvs ett arbete som individen trivs på och där dennes kompetens tas tillvara på bästa sätt.

Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare för unga vuxna och bedriver en verksamhet som är mycket kompetensintensiv inom en stor mängd områden och har en befäst plats i vårt samhälle som en kompetent utbildare på alla dessa områden – dock är det en organisation som genomgått betydande förändringar i hur den personalförsörjs vilket skapar ett behov av att det civila samhället lär känna den kompetensen och kapaciteten i Sveriges allra nyaste yrke: soldaten. 

Genom att Military Works personalstyrka växer och gör ett gott arbete på marknaden sprids kunskapen bland civilbefolkningen av den stora kompetens och goda inställning som den anställde soldaten besitter och kan bidra med på många platser i samhället. Det är genom att omsätta kunskaper och kompetenser i civila kontexter, genom att beskriva de mjuka värden som skapas av att arbeta i Försvarsmakten idag och genom att visa alla goda framgångsexempel som vi på Military Work bidrar till lösningen på dagens problem avseende arbetsmarknadsmatchning för många unga vuxna med just försvarsmaktsbakgrund. 

 

Personalförsörjd Försvarsmakt

Försvarsmakten har genomgått den största reformen i modern tid – växlingen från ett värnpliktigt invasionsförsvar till ett kontraktsanställt insatsförsvar. Detta har kommit med ett antal utmaningar avseende personalförsörjningen där myndigheten varit tvungen att agera på ett helt nytt sätt på många områden. Försvarsmakten har en mycket god anställningstakt av nya medarbetare och arbetar aktivt för att dessas engagemang ska pågå under längre tid än det gör idag – Military Work har en tydlig affärsmodell som bygger på just att bidra positivt till dettta! 

Försvarsmakten personalförsörjs sedan 2010 med anställd personal på frivillig bas och med ett, för arbetsmarknaden i övrigt, främmande system av längre tidsbegränsade anställningar och deltidsanställningar avseende just soldater. Enkelt förklarat kan följande uppdelning göras för Försvarsmaktens personal som inte är civilanställd:

1. Tjänsten sker på heltid eller på del av tiden (Försvarsmakten delar upp detta i kontinuerligt tjänstgörande, tidvis tjänstgörande och i hemvärn)

- För deltidsarbetets omfattning så kan det skilja sig från ett par dagar per år till större tidsuttag som koncentreras till sammanhängande perioder. 

2. Tjänsten kan ske som officer eller som soldat/sjöman/gruppchef

Gemensamt för alla heltidstjänstgörande soldater/sjömän/gruppchefer så är deras möjliga heltidsarbete i Försvarsmakten begränsat till maximalt åtta år (med möjlig förlängning ytterligare fyra år). När den tiden har passerat måste de söka sig till antingen officersyrket, deltidsanställas i någon omfattning som soldat/sjöman/gruppchef med en civil parallell anställning eller välja att bli helt civila – denna förändring kan individen göra när som helst under försvarsmaktskarriären eftersom vanliga uppsägningstider råder. 

De som efter den första tidens grundutbildning väljer ett deltidsengagemang i Försvarsmakten redan från början behöver direkt en annan huvudsaklig sysselsättning i det civila.  

De som utbildat sig till officerare har också möjlighet att tjänstgöra antingen på heltid eller deltid, men för dem finns det ingen bortre gräns i tid att ta hänsyn till utan är tillsvidare. 

Personalförsörjningssystemet med tidsbegränsade anställningar och deltidsengagemang underlättas kraftigt av att de individer som finns i systemet uppfattar att försvarsmaktsengagemanget är givande i sig självt, karriärsfrämjande och praktiskt genomförbart – och att en sådan uppfattning resulterar i att deras engagemang är så långt som systemet ger möjlighet till. För detta krävs en del samverkande faktorer:

    1. Individen är stolt över sitt arbete

    Det innebär att Försvarsmaktens verksamhet uppfattas av sitt samhälle som betydelsefullt och positivt.

    2. Individen uppfattar att dennes arbetssituation är god

    Det innebär att trivsel med kollegor, chefer, arbetsuppgifter, arbetsvillkor etc är gott.

    3. Individen uppfattar att det finns goda framtidsutsikter 

Detta gäller generellt för myndighetens personal, men speciellt för den personal vars heltidsengagemang i myndigheten är begränsat till åtta år (med fyra års möjlig förlängning). 

 

Vi på Military Work uppfattar att vi har en stor roll att spela i den tredje punkten ovan. Vi menar att Försvarsmaktens personalförsörjning underlättas avsevärt av att den civila arbetsmarknaden har förståelse för vad Försvarsmaktens personal gör när de tjänstgör och hur den civila marknaden gynnas av att anställa medarbetare som är, eller har varit, en del av Försvarsmakten i någon omfattning. Den förståelsen omfattar vetskapen om att ett långt försvarsmaktsengagemang är utvecklande för individen avseende såväl kunskaper såsom förmåga att hantera stress, förmåga att arbeta ensam och som i grupp, förmåga att leda andra, förmåga att ledas av andra, förmåga att ta initiativ, förmåga att fokusera på resultat osv som det är utvecklande för kunskaper inom sakkunskap inom många expertområden. När den förståelsen finns så får det bland annat följande effekter för den enskilde:

1. Heltidsanställd personal med tidsbegränsad anställnings eventuella karriärstress mot den senare delen av anställningen minskar. Individen känner en trygghet i möjligheten att få rätt sysselsättning civilt efter heltidsengagemanget i Försvarsmaktens slut är goda. 

2. Deltidsanställa i Försvarsmakten kvarstannar i anställning när deras civila arbetsgivare instämmer i att de utvecklas till det positiva och håller kunskaperna, både mjuka som hårda, uppdaterade.

3. Ett försvarsmaktsengagemang blir ytterligare attraktivt för dem som ännu inte engagerat sig alls när också den civila marknaden på ett tydligare sätt idag känner till de positiva värden det innebär att vara soldat/sjöman/gruppchef eller officer.   

Som anställd i Försvarsmakten är det vanligt att arbetet sker intensivt under vissa övningsperioder för att sedan kompenseras med längre tider av kompensationsledighet. För vissa innebär detta att det finns en önskan till att arbeta extra hos andra arbetsgivare under den tiden. På Military Work arbetar vi med kortare extraarbeten för dem som önskar så att aktivitet kan ske på den lediga tiden. I det sammanhanget är det av största vikt att arbetet enbart sker när arbetet i Försvarsmakten så tillåter, kopplat till både vila och bisysslehantering för statligt anställda. Extraarbete har den positiva effekt att individen både kan få ett ekonomiskt tillskott och dessutom skapa referenser för tiden efter heltidsengagemanget i Försvarsmakten.