Military Works samarbete med Försvarsmakten

Alla våra kandidater och konsulter har någon form av bakgrund från Försvarsmakten och därför är samarbetet med Försvarsmakten en viktig del av vår verksamhet.

Military Work har slutit ett centralt avtal med Försvarsmakten vilket bl.a. innebär att Military Work stödjer Försvarsmaktens personalförsörjning genom att t.ex. hjälpa tillfälligt tjänstgörande personal att hitta civila jobb som fungerar med parallell militär tjänstgöring.

Försvarsmakten ger officerare, specialister, soldater, sjömän och reservister möjligheten att utvecklas och förvärva unika kompetenser och erfarenheter. Military Work hjälper individen att få maximal utväxling av sin bakgrund på den civila arbetsmarknaden, och att få maximal utväxling av sina civila erfarenheter i sin roll i Försvarsmakten. Som partner underlättar vi kommunikation och interaktion mellan Försvarsmakten och den civila arbetsmarknaden i båda riktningarna – oavsett om det gäller extraarbete, längre konsultuppdrag, en kommande tjänstgöringsperiod eller yrkesväxling.

 

Givande samarbete mellan Försvarsmakten och Military Work

Ett exempel på ett förband som har ett välutvecklat samarbete med Military Work är 1921 Pansarskyttekompaniet på Norrbottens Regemente I19 i Boden. 

Military Work har mellan 2013 och 2015 kunnat hjälpa ca 40 soldater att hitta civila heltids- och extrajobb parallellt med den militära tjänstgöringen. Samtidigt har Military Work p.g.a. sitt nära samarbete med Pansarskyttekompaniet kunnat tipsa nyanställda på Military Work om intressanta tjänster på kompaniet.

1921 pansarskyttekompaniets chef, Kapten Magnus Förare, ser många fördelar med att samarbeta med Military Work:

"Samarbetet med Military Work underlättar mitt arbete med att försöka behålla mina soldater på kompaniet så länge som möjligt.  Military Works policy att alltid bevilja tjänstledighet för övningar och kurser bidrar till att vi har god uppslutning på kompaniet när vi övar. Att utbilda en ny soldat till en befattning tar minst ett år och så länge vi kan rekrytera redan utbildade soldater så är det naturligtvis att föredra. Här gör Military Work en värdefull insats." säger Magnus Förare.

Magnus tycker även att det underlättar samarbetet att alla på Military Work har någon form av bakgrund från Försvarsmakten. 

"Det underlättar kommunikationen att vi delar erfarenheter och grundläggande värderingar. Det märks att Military Work förstår vår situation och våra behov."

Magnus Förare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

 

Samarbetet med Försvarsmakten bygger på:

 • Ömsesidigt förtroende
 • Gemensam nytta och gemensamt ansvarstagande
 • Myndighet, individ och civil arbetsgivare i samklang och dialog
   

Military Work har utvecklat en värdegrund och affärsstrategi baserad på nytta både för Försvarsmakten och individen.


Military Works främsta mål för Försvarsmakten och dess personal är att personalen stannar i Försvarsmakten genom de olika avtals- och anställningsformerna så lång tid som möjligt.

 

Befäst duglighet kräver tid i tjänst och repetition. Utlandserfarenhet förstärker.

Military Works erfarenhet är att mer tid i tjänst ger bättre möjligheter till goda resultat på den civila arbetsmarknaden.

 

Utvecklade samarbetsformer mellan Military Work och Försvarsmaktens olika förband

 • Military Work stödjer Försvarsmakten med utbildning och information om civila arbetsgivarrelationer och militär bakgrund som civilt meritvärde.
   
 • Military Work för kontinuerligt en dialog med chefer, HR-funktioner och anställda samt avtalspersonal på förbanden.
   
 • Military Work kan som Försvarsmakts-partner stödja individen under hela tjänstgöringen genom olika typer av arbete anpassat efter tjänstens förutsättningar.
   
 • Military Work deltar aktivt i veteranaktiviteter och stödjer utlandsveteraner, bl.a. baserat på deras meritvärde som just utlandsveteraner.
   
 • Tillsammans med Försvarsmakten centralt och på förbandsnivå vill Military Work bidra till att utveckla dialog och relevanta samarbetsformer och informationsspridning. 
   
 • Military Work samarbetar även aktivt med Försvarsmakten i utvecklingen av Försvarsmaktens civila arbetsgivarrelationer. 
   
 • Military Work har en nära kontakt med de enskilda förbanden avseende informationsspridning kring Military Works olika möjligheter.