Bra beslut fattas med rätt beslutsunderlag

Vill du ta din organisation till nästa nivå eller lösa ett akut problem? Våra konsulter hjälper dig. Hjärtat i vår rådgivningstjänst är förmågan att skapa beslutsunderlag i rätt tid vilket ger dig ett försprång gentemot konkurrenterna.

Informationsinhämtning kan ske på många olika sätt, det som styr är tid och informationens karaktär. Exempelvis använder vi allt från drönare till digitala källor och kundmaterial.

Vi inhämtar och analyserar information som presenteras på rätt sätt, i rätt tid.

Våra medarbetare kommer från en bredd av olika expertområden och vi sätter samman skräddarsydda team utifrån våra kunders behov.

Defence

På Military Work har vi erfarenheten, praktiskt såväl som strategiskt, att arbeta med frågor som rör hela Totalförsvaret. Våra medarbetare delar alla en försvarsbakgrund och spänner över alla grader och tjänstegrenar. Vi sätter samman kundspecifika team där vi skapar rätt beslutsunderlag i rätt tid.

Vår inhämtning sker på en mängd olika sätt för att sedan kvalitativt analyseras och bearbetas till ett handlingsbart beslutsunderlag.

Med vår UAS kan vi inhämta data för analys över såväl stora geografiska områden som fokuserat mot specifika objekt.

Vi erbjuder teknisk rådgivning för utveckling av materiel- och ledningssystem. Erfarenhet av systemutveckling och brukarperspektiv leder projekten till framgång.
Med bas i stor erfarenhet, djup i brukarförståelse på alla organisatoriska nivåer och förståelse för det moderna samhällets totalförsvar rådger vi och utvecklar tillsammans med våra kunder robusta koncept för totalförsvarets aktörer, privata såväl som offentliga.
Samhällets robusthet bygger på en god kontinuitetsplanering för totalförsvarets aktörer. Vi stöttar såväl privata som offentliga organisationer med kontinuitetsplanering väl avvägda för respektive organisations behov och storlek. Med en kombination av förståelse för kommersiella villkor och hotbildens komplexitet tillser vi att planerna är robusta och genomförbara.
Vi rådger våra kunder för att skapa digitalt robusta verksamheter. Vi stöttar vid anskaffning, utveckling och med systemförståelse.
De globala försörjningskedjorna likväl som de regionala och lokala utmanas av en allt hotfullare och komplex omvärld. Beroendena är många, de geopolitiska förändringarna skapar osäkerheter och leverantörsleden tenderar att bli allt längre. Vi stöttar våra kunder med rådgivning och förståelse för hur försörjningskedjor hänger samman med den totala säkerheten för verksamheten, såväl privata som offentliga.

Security

Vår militära bakgrund med förståelse för säkerhetens betydelse tar vi med oss in i vår rådgivningstjänst för säkerhetssektorn.

Vi är specialiserade på att inhämta information med olika sensorer och att ge rådgivning för utveckling av system och processer.

Genom vår UAS kan vi erbjuda övervakning och inhämtning av information som vi bearbetar till rätt beslutsunderlag beroende på våra kunders informationsbehov.

Samhällets robusthet bygger på en god kontinuitetsplanering. VI stöttar såväl privata som offentliga organisationer med kontinuitetsplanering väl avvägda för respektive organisations behov och storlek. Med en kombination av förståelse för kommersiella villkor och hotbildens komplexitet tillser vi att planerna är robusta och genomförbara.
Vi erbjuder säkerhetsbranschen expertstöd för verksamhets- och tjänsteutveckling samt t stöd vid planering och genomförande av säkerhetsrelaterade projekt.
De globala försörjningskedjorna likväl som de regionala och lokala utmanas av en allt hotfullare och komplex omvärld. Beroendena är många, de geopolitiska förändringarna skapar osäkerheter och leverantörsleden tenderar att bli allt längre. Vi stöttar våra kunder med rådgivning och förståelse för hur försörjningskedjor hänger samman med den totala säkerheten för verksamheten, såväl privata som offentliga.
Vi rådger våra kunder för att skapa digitalt robusta verksamheter. Vi stöttar vid anskaffning, utveckling och med systemförståelse.

Industry

Vi har utvecklad förmåga att leverera rätt beslutsunderlag för samhällsviktiga funktioner genom inhämtning och analys av information.

Genom bland annat vår UAS (Unmanned Arieal System) kan vi genom drönare utrustade med sensorer inhämta en stor mängd data. Med våra analytiker bearbetar vi datan till att utgöra ett belsutsunderlag som svarar mot våra kunders behov. Vi arbetar nära med våra kunder för att säkerställa vad deras informationsbehov är, varför varje uppdrag skiljer sig från varandra.

De globala försörjningskedjorna likväl som de regionala och lokala utmanas av en allt hotfullare och komplex omvärld. Beroendena är många, de geopolitiska förändringarna skapar osäkerheter och leverantörsleden tenderar att bli allt längre. Vi stöttar våra kunder med rådgivning och förståelse för hur försörjningskedjor hänger samman med den totala säkerheten för verksamheten, såväl privata som offentliga.
Samhällets robusthet bygger på en god kontinuitetsplanering för alla samhällsviktiga funktioner. Vi stöttar såväl privata som offentliga organisationer med kontinuitetsplanering väl avvägda för respektive organisations behov och storlek. Med en kombination av förståelse för kommersiella villkor och hotbildens komplexitet tillser vi att planerna är robusta och genomförbara.
Vi rådger våra kunder för att skapa digitalt robusta verksamheter. Vi stöttar vid anskaffning, utveckling och med systemförståelse.
Vi informerar om företag och organisationers roll som samhällsviktiga aktörer och formulerar tillsammans med våra kunder planer och strategier för hur de kan stärka sin roll i, och medvetande om, totalförsvaret.

Vill du veta mer?

Boka ett möte med en av våra Account Managers så ringer de upp dig när det passar dig.