Vi brinner för att lösa våra kunders problem.

Military Work ger dig service och support både i riskmiljö och på hemmaplan. Vi utgår från dina behov och krav på kvalité, prestation och precision.

Vi gör det nationellt såväl som internationellt, över tid eller i kortare insatser med team med rätt kompetens.

Service and Support

Defence

Vi kan försvarssektorn – både den offentliga och privata. Våra medarbetare har erfarenhet av skarpa uppdrag och har levererat oavsett svårighetsgrad. Vi leder, utvecklar och utför uppdrag såväl i kontorsmiljö som ute i fält. Hemma- eller hardshipmiljöer – vi har varit i dem tidigare.

Vi erbjuder våra tjänster såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Military Work har bred erfarenhet av att bygga och uppgradera samhällskritiska kommunikationsnät. Bl. a. så har vi stöttat vår kund med teamleveranser av tekniker och montörer med uppgift att bygga delar av Försvarsmaktens IP-telefoninät.

Vi driftar och underhåller försvarsmateriel i allt från i flygledartorn till basstationer. Vi är vana vid att jobba med säkerhetsklassad och skyddsvärd utrustning.

Vi löser uppgift som bland annat systemsäkerhetsingenjör och leder det systematiska dokumentations och säkerhetsarbetet. Vi genomför bland annat penetrationstester och risk- och sårbarhetsanalyser för våra kunders räkning. 

Våra kunder anlitar oss för konsultation i utvecklingsprojekt där vi bidrar med erfarenheter och kunskaper om hur utrustning används operativt samt hur olika miljöer påverkar användandet. Genom detta så kan våra kunder utveckla än mer ändamålsenliga system.

Vi löser projektledning på alla nivåer. Förutom att vi kan projektledning så har vi också förståelse för hur slutprodukten kommer att tillämpas. Eftersom alla våra projektledare och projektassistenter har en bakgrund där de tjänstgjort i Försvarsmakten, så har de också en god förmåga till att sätta sig in i hur ett system på bästa sätt kommer att användas eller hur en produkt måste utformas för att vara funktionell i Försvarsmakten.

Precis som våra konsulter som jobbar inom projektledning så har våra tekniska systemutvecklare tjänstgjort i Försvarsmakten. Det innebär att de förstår vilka krav som kommer att ställas på ett tekniskt system.

Vi kan stötta våra kunder i framtagandet av nya koncept där utrustning, system och individuella kunskaper måste sammanfogas utifrån den uppgift som skall lösas. Med kunskaper inom allt från kommunikation till logistik så kan vi både agera rådgivande eller ta det fulla ansvaret för konceptutveckling.

ILS-konsulter (Integrated Logistics Support) är en bristvara på arbetsmarknaden i dag. På Military Work har vi ett antal seniora ILS-konsulter, men framför allt så utvecklar vi egna konsulter till att bli juniora ILS-konsulter genom MW Training Wing.

Med kunskaper och erfarenheter från både nationella och internationella operationer så har vi byggt bred kunskap i hur system och materiel bör testas för att reflektera framtida användning. Vi deltar med testpersonal hos våra kunder men vi kan även ta ett fullt testansvar dvs definiera tester, utföra och rapportera.

Genom att planera och förutse olika scenarios så bygger man hållbarhet i sin verksamhet. Military Work levererar ett brett utbud av SCRM tjänster till sina kunder: planläggning, audits, simuleringar och övning men också ledning och genomförande vid t.ex. internationella projekt och insatser.

Leda, fördela och hålla koll är utmaningar av den vardag som vår personal.  Med den militära bakgrunden och grundläggande kunskap om systemen lyckats vi t.ex öka den operativa förmågan hos våra kunders säljavdelningar.

Military Work har stöttat kunder med kvalificerad sjukvårdsberedskap vid system- och vapentester. När så krävs har vi förmåga att erbjuda sjukvårdsberedskap inklusive ambulans med komplett besättning där samtliga också har militär erfarenhet. Något som kan vara nyttigt när man ska göra insats i ett område där det kan finnas oexploderad ammunition eller annan farlig materiel.

Security

Vi är mitt i den digitala revolutionen. Det skapar en rad nya scenarion där säkerheten är hotad. För att minska risken för allt från intrång till olyckor jobbar Military Work proaktivt för att skydda dig och din organisation.

Vi utför allt från planering och installation av tekniska säkerhetslösningar till förberedelser och leverans av säkerhetsorganisationer. Vår leveransförmåga täcker allt från trygghetslösningar och fysiskt skydd till skydd av digitala miljöer.

Vi erbjuder våra tjänster såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Vi har lång erfarenhet av evenemanssäkerhet, bland annat har vi sedan 2013 ansvarat för plansäkerheten på alla Sveriges landskamper i herrfotboll.

Vi installerar säkerhetsutrustning hos våra kunder. Det innefattar mekanisk utrustning som exempelvis skyddsnät och barriärer, men också teknisk säkerhetsutrustning som larm, sensorer och annan övervakningsutrustning.  

Varje system är unikt och miljön som den är installerad i kan ställa speciella krav på hur hur underhållet skall bedrivas. Vi levererar allt från enskilda personer med rätt säkerhetsklassning till managerade underhållstjänster av säkerhetsutrustning.

Vi har lång erfarenhet av att arbete med spaning mot objekt. Vi kan leda, planera och genomföra hela verksamheten eller förstärka vid behov hos kunder.

Leda, fördela och hålla koll är utmaningar av den vardag som vår personal.  Med den militära bakgrunden och grundläggande kunskap om systemen lyckats vi t.ex öka den operativa förmågan hos våra kunders säljavdelningar.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för säkra effektiva verksamheter. Vi har förmåga att inom området stötta våra kunder med utredningar, metodutveckling, riskhantering och utbildning.

Området Cybersäkerhet är brett och inkluderar inte bara den tekniska utrustningen utan kräver även kunskaper om beteende, omvärldsbilder, påverkansmetoder mm. Vi levererar tjänster i hela spektrat dvs allt från tekniska specialister till IT ledning och managerade lösningar i egen SOC.

Vår bakgrund medför att vi har god förmåga att leverera säkerhetsoperationer till våra kunder dvs planering, förberedelser, genomförande och avveckling. Storleken på uppdragen varierar från mindre i samband med till exempel evenemang till större och mer komplexa utomlands tillsammans med våra kunder.

Vi levererar säkerhetskoordinering på flera nivåer, från ledning och organisation till praktisk koordinering direkt i våra kunders operation. Ofta jobbar vi tillsammans med säkerhetschefen hos våra kunder och stöttar vid implementeringen av förebyggande åtgärder men kan också leverera tjänster på fältet vilket vi t.ex. gjort i Afrika, när en av våra kunder levererade ett större infrastrukturprojekt och vi koordinerade säkerheten på sajten.

Industry

Vi är alla beroende av energi, vatten, transporter och kommunikation. Att samhällsviktiga funktioner byggs, utvecklas och underhålls tar vi medborgare ofta för givet.

Military Work förstår vikten av att dessa funktioner alltid är tillgängliga. Vi vet att uppdragen måste utföras korrekt utan avsteg i någon del av processen och inom givna tidsramar.

Därför säkerställer vi framgång med personal som är tränad i säkerhetsmedvetenhet, oavsett om det gäller byggnation av nya avancerade kommunikationsnät, projektledning av underhållsarbete eller specialuppdrag inom dykning eller höghöjdsmaster.

Vi erbjuder våra tjänster såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Military Work har sedan 2014 samarbetat med flera av Sveriges största fibernätbyggare i norra EuropaVi har kompetenser på alla nivåer inom fiberutrullning och service, från förberedande tekniker till projektledare och högre chefer.  

Vi har god erfarenhet och kompetens när det kommer till markarbeten. Military Work har stöttat kunder med anläggningsarbeten och grundläggning, men också med underhåll av och utbyggnad av järnvägsnätet. 

 

Vi har under flera år försett kunder med enhetschefer och arbetsledare. Det militära ledarskapet och förhållningssättet skapar tydlighet och effektivitet i arbetsstyrkan samt tydlighet i dialog och rätt förväntansbild hos kundens kunder.

Många av våra tekniker och montörer är certifierade höghöjdsarbetare. Det innebär att vi har god erfarenhet av att jobba med kunder som installerar och driftar eller utför service på utrustning i högmaster, vindkraftverk och andra anläggningar som kräver klättrings- eller höghöjdskompetens.

Vi levererar en komplett tjänst inom arbetsdyk som innefattar allt från planering, ledning, genomförande och rapportering. Våra kunder nyttjar våra tjänster vid t.ex. inspektion av fartyg i syfte att slippa ta in fartygen i docka, vid byggnation av hamnar och broar eller vid bärgningsarbeten.

Inom området specialisttjänster så levererar Military Work unika kompetenser för att lösa ut komplexa uppgifter hos våra kunder. Med en bred bas av specialister i organisationen så kan vi utforma lösningar för våra kunders behov oavsett om det handlar om engångsinsatser eller komplexa tjänster över tid. Exempel på tjänster är ytövervakning av skog eller hav med åtgärdsplaner vid upptäckt av t.ex. brand eller oljeutsläpp.

Funktionsdrift eller entreprenad innebär att Military Work ansvarar för en del av våra kunders verksamhet. Vi har inom detta området levererat logistiklösningar till globala bolag inom godshantering, trafikledning och helhetsåtaganden avseende fastighetsdrift och underhåll.

Leda, fördela och hålla koll är utmaningar av den vardag som vår personal.  Med den militära bakgrunden och grundläggande kunskap om systemen lyckats vi t.ex öka den operativa förmågan hos våra kunders säljavdelningar.

Området Cybersäkerhet är brett och inkluderar inte bara den tekniska utrustningen utan kräver även kunskaper om beteende, omvärldsbilder, påverkansmetoder mm. Vi levererar tjänster i hela spektrat dvs allt från tekniska specialister till IT ledning och managerade lösningar i egen SOC.

Vår QRF (Quick Reaction Force) löser uppgifter med kort varsel. Vi har förmåga att på kort tid leverera konsulter som löser de flesta uppgifter av enklare slag. Med viss planering har vi levererat uppemot 200 arbetspass under en enskild arbetsdag. Våra vanligaste uppdrag är eventsäkerhet, logistiktjänster och spaningsuppdrag.

Förändringar pågår i alla verksamheter och är den del i ett företags utveckling för att nå nya framgångar. Vid större förändringar så kan vi stötta våra kunder för att så effektivt som möjligt ställa om till det önskade läget. Våra tjänster innefattar allt från planering av organisation och kommunikation till praktiskt genomförande. Vi levererar dessa projekt baserat på för-definierade nyckeltal där vår framgång i leveransen kan mätas i någon enhet t.ex. tid, pengar eller kundnöjdhet.

Våra erfarna projektledare nyttjas av våra kunder i allt från korta projekt till projekt som sträcker sig över längre tid. Med ett tydligt ledarskap och struktur skiljer sig våra projektledare åt, de är vana att leda komplexa verksamheter och kunna fatta beslut vid oförutsedda händelser.

Underhåll av infrastruktur varierar över tid och kan inkludera allt från insatser när saker gått sönder till preventivt underhåll t.ex. byten av filter på telecomanläggningar. Military Work bygger sina underhållstjänster utifrån våra kunders kravbild och behov. Exempel på tjänster vi levererar just nu är underhåll av fibernät.

Vill du veta mer?

Boka ett möte med en av våra Account Managers så ringer de upp dig när det passar dig.