Vi förstår vikten av träning av och utbildning.

Med vår Training Wing utvecklar vi individer, grupper och metoder. Vi tror att utbildning och fortsatt lärande är en nödvändighet för att bygga konkurrenskraftiga organisationer.

Vi har lång erfarenhet från utbildning och pedagogik. Utöver vår bakgrund från utbildning inom försvaret har vi utbildare med lång civil erfarenhet.

Tillsammans med våra kunder anpassar vi utbildningarna till rätt nivå och utbildningsmål.

Defence

Vi utbildar och utvecklar individer och ledare genom vår Training Wing.

Alla våra instruktörer har lång erfarenhet inom sina respektive expertområden. Deras bakgrunder inom försvaret på olika nivåer ger oss en unik möjlighet att leverera träning för såväl försvarsmakter, ingående delar i totalförsvaret och till försvarsindustrin.

Vi hjälper chefer att bli ledare genom att utveckla deras förmåga att motivera och inspirera sin personal.

Vi hjälper arbetsgrupper, projektgrupper och ledningsgrupper att arbeta ännu bättre tillsammans genom att utveckla dem till högpresterande team.
Vi bygger kundspecifika utbildningar för tekniska system, fältunderhåll såväl som bakre underhåll. Vi har omfattande erfarenhet från att utbilda på militära system och ett brukarperspektiv.
Vi utbildar och tränar operatörer för obemannade luftfarkoster, UAV. Vår utbildning anpassas efter system, operationsområde och användningsområde.
Vi erbjuder försvarsmakter stöd med planering, genomförande och utvärdering av utbildning inom samtliga försvarsgrenar och nivåer.
Vi erbjuder hela närkampsutbildningar såväl som enskilda närkampsinstruktörer för militär närkampsutövning.
Vi bistår vid planering av övningar för såväl militärt som civilt försvar. Vi har omfattande erfarenhet av att planera stora som små övningar utifrån fastställda övningsmål.
Totalförsvaret är under uppbyggnad och vi bistår företag och organisationer med utbildningsinsatser för vad totalförsvaret är, fungerar och utvecklas.
Vi genomför utbildningar inom stridssjukvård och första hjälpen.
Vi har en omfattande erfarenhet av utbildning och att lära ut utbildningspedagogik. Vi utvecklar kundspecifika utbildningar och träningsprogram för att ge deltagarna en god grund för att själva bedriva utbildning i egna regi.

Security

En förberedd organisation med rätt kunskaper är avgörande den dag något oförutsett händer, att var och en har rätt kunskaper och är övad gör att man kan agera instinktivt. Vi är er utbildningspartner inom hela säkerhetsområdet med möjlighet att leverera allt från basutbildningar såsom första hjälpen, utbildningar inom skyddslagar och krishantering till avancerade utbildningar t.ex. när våra kunder vill förbereda anställda på att jobba i högriskländer.

Vi hjälper chefer att bli ledare genom att utveckla deras förmåga att motivera och inspirera sin personal.

Vi hjälper arbetsgrupper, projektgrupper och ledningsgrupper att arbeta ännu bättre tillsammans genom att utveckla dem till högpresterande team.
Vi genomför utbildningar inom taktiskt omhändertagande och första hjälpen.
Vi utbildar och förbereder personal som ska vistas i högriskmiljöer för privata såväl som offentliga organisationer. Fokus ligger på att skapa trygghet för den enskilde och minimera riskerna.
Personbaserad informationsinhämtning ökar i relevans, både avseende att inhämta men också att motverka inhämtning mot den egna organisationen. Vi erbjuder våra kunder introduktionskurser i ämnet såväl som fördjupade utbildningar.
Vi har en omfattande erfarenhet av utbildning och att lära ut utbildningspedagogik. Vi utvecklar kundspecifika utbildningar och träningsprogram för att ge deltagarna en god grund för att själva bedriva utbildning i egna regi.
Vi utbildar och tränar operatörer för obemannade luftfarkoster, UAV. Vår utbildning anpassas efter system, operationsområde och användningsområde.

Att skapa säkerhet och trygghet när stora folksamlingar möts krävs både planering och praktisk hantering. Vi utbildar och förbereder personal för att hantera flöden av människor och folkmassor.

Industry

Bra chefer kännetecknas av bra ledaregenskaper och är grundläggande för hur väl och effektivt en organisation fungerar och verkar. Vi erbjuder beprövade utbildningsprogram inom ledarskap och projektledning för enskilda individer, grupper eller anpassade för verksamhetens behov. Genom detta så hjälper vi våra kunder att skapa en robust bas i sin verksamhet och förutsättning för att bra ledare kan agera i händelse av oförutsedda händelser.

Vi erbjuder också utbildningar för specifika system, för medarbetare som ska resa till hotbildsmiljöer och för grundläggande sjukvårdsberedskap.

Vi hjälper chefer att bli ledare genom att utveckla deras förmåga att motivera och inspirera sin personal.

Grundläggande projektledarutbildning med fokus på praktisk projektledning.

Läs mer
Vi hjälper arbetsgrupper, projektgrupper och ledningsgrupper att arbeta ännu bättre tillsammans genom att utveckla dem till högpresterande team.
Vi genomför utbildningar inom första hjälpen och utökat omhändertagande på arbetsplatsen.
Vi utbildar och utvecklar fibertekniker till rollen som fiberprojektörer.
Vi utbildar och tränar operatörer för obemannade luftfarkoster, UAV. Vår utbildning anpassas efter system, operationsområde och användningsområde.

Vi tillhandahåller utbildning i att utbilda. Vi kan skräddarsy paket utifrån kundens behov samt genomföra grundläggande utbildningar som ger deltagarna en god grund för att själva bedriva utbildning i egna regi.

Vill du veta mer? Boka ett möte med en av våra ledarskapskonsulter på telefon så kan vi berätta mer om vår tjänster.